回心 hồi tâm
♦ Làm điều lỗi rồi lòng sinh hối quá.
♦ Thay đổi tâm ý. ◇Ngũ đại sử bình thoại : Nâm nhược hồi tâm sự Đường, quân thần nghĩa đồng nhất gia , (Đường sử , quyển hạ) Nếu như ngươi đổi ý thờ Đường, vua tôi cùng một nhà. ☆Tương tự: chuyển ý .