妙手回春 diệu thủ hồi xuân
♦ Khen ngợi y sư tài giỏi, chữa trị được bệnh nặng. ◇Đãng khấu chí : Toàn Trượng tiên sanh diệu thủ hồi xuân (Đệ tứ thập tứ hồi) Toàn Trượng tiên sanh đúng là bậc diệu thủ hồi xuân, Hoa Đà tái thế. ☆Tương tự: Hoa Đà tái thế , dược đáo bệnh trừ .