啟土 khải thổ
♦ Mở mang đất đai. ◇Thư Kinh : Duy tiên vương kiến bang khải thổ (Vũ Thành ).
♦ Chia đất để phong cho. ◇Thẩm Ước : Nghi mệnh tước khải thổ, dĩ tưởng quyết lao , (Thường tăng cảnh đẳng phong hầu chiếu ).
♦ Phá đất dựng mộ. ◇Tưởng Sĩ Thuyên : Phân phó các tượng khải thổ, kính cẩn thịnh liễm giả , (Quế lâm sương , Quy hài ).