呂尚 lã thượng
♦ Tự Tử Nha , họ Khương, người Đông Hải. Tuổi già ở ẩn bên dòng sông Vị, gặp Chu Văn Vương ở đây. Sau giúp Vũ vương thắng nhà Ân, được phong ở Tề. Hiệu là Thái Công Vọng . Hậu thế xưng là Khương Thái Công , Lã Vọng , Khương Thượng .