寄生 kí sanh
♦ Sống nương tựa vào người khác, vật khác.
♦ (Sinh vật học) Thứ sinh vật sống bám vào thân thể của vật khác, như giun, sán.