埋葬 mai táng
♦ Chôn cất người chết. ◇Hồng Lâu Mộng : Mang mệnh nhân thịnh liễm, tống vãng thành ngoại mai táng , (Đệ lục thập thất hồi) Liền sai người khâm liệm trọng thể, đưa ra ngoài thành chôn cất.