孟軻 mạnh kha
♦ Tên Kha , tự Tử Dư 輿 (372-389), người nước Trâu, đời Chiến quốc. Đề xướng vương đạo, trọng nhân nghĩa. Soạn ra sách Mạnh Tử bảy thiên. Hậu thế tôn là Á thánh .