廟公 miếu công
♦ Ông từ, người coi sóc chùa miếu. § Cũng gọi là miếu chúc .