三頭六臂 tam đầu lục tí
♦ Ba đầu sáu tay. Nguyên là một tướng trời. Sau chỉ người có tài lớn sức mạnh, đáng nể sợ. ◇Thủy hử truyện : Tha chỉ thị nhất cá nhân, tu bất tam đầu lục tí , (Đệ nhị hồi) Nó chỉ là một người, có phải ba đầu sáu tay đâu (mà sợ).