徑庭 kính thính, kính đình
♦ Khác biệt rất nhiều. ◎Như: đại tương kính thính hoàn toàn khác nhau, khác nhau một trời một vực. § Cũng viết là hay .
♦ Đi qua trong sân.