菱花 lăng hoa
♦ Hoa cây ấu, hình nhỏ, sắc trắng.
♦ Ngày xưa, gương soi mặt, làm bằng đồng, thường có khắc vẽ hình lăng hoa ở phía sau, nên gọi lăng hoa là gương soi mặt. ◇Hà Bình Ngu Khê : Lãn đối lăng hoa lí bội hoàn (Tựa Cung Oán Ngâm Khúc) Biếng soi gương (và) sửa lại bông đeo tai. ◇Tây sương kí 西: Kháp đối lăng hoa, lâu thượng vãn trang bãi , (Đệ tam bổn , Đệ tam chiết) Trước tấm gương, buổi chiều trên lầu, vừa trang điểm xong. § Nhượng Tống dịch thơ: Trước gương nhìn bóng thẩn thơ, Chiều hôm trang điểm khi vừa mới xong.