傳舍 truyến xá
♦ Nhà trạm có phòng xá để nghỉ ngơi. ◇Sử Kí : Bái Công chí Cao Dương truyến xá, sử nhân triệu Lịch Sanh , 使 (Lịch Sanh truyện ) Bái Công đến Cao Dương ở nhà trạm, sai người mời Lịch Sanh.
♦ Thời Chiến quốc, nhà để tiếp rước thực khách. ◇Sử Kí : Phùng Hoan viết: Văn quân hiếu sĩ, dĩ bần thân quy ư quân. Mạnh Thường Quân trí truyến xá thập nhật : , . (Mạnh Thường Quân truyện ) Phùng Hoan nói: Nghe tiếng ngài trọng kẻ sĩ, vì thân nghèo nên về với ngài. Mạnh Thường Quân cho ở nhà khách mười ngày.