雞心 kê tâm
♦ Tim gà.
♦ Hình trên tròn dưới nhỏ lại như tim gà.