眼花撩亂 nhãn hoa liêu loạn
♦ Mắt hoa, lòng rối bời. ◇Tây sương kí 西: Chỉ giáo nhân nhãn hoa liêu loạn khẩu nan ngôn, hồn linh nhi phi tại bán thiên , (Đệ nhất bổn , đệ nhất chiết) Chỉ làm mắt hoa, lòng rối reng, miệng khó nói, thần hồn bay bổng tận lưng trời. § Nhượng Tống dịch thơ: Mắt hoa, miệng những nghẹn lời, Thần hồn tơi tả lưng trời bay xa.
♦ Cũng viết là nhãn hoa liêu loạn , nhãn hoa liễu loạn .
♦ ☆Tương tự: mục mê ngũ sắc .