辟易 tích dịch
♦ Lùi lại. ◇Sử Kí : Thị thì, Xích Tuyền Hầu vi kị tướng, truy Hạng Vương, Hạng Vương sân mục nhi sất chi, Xích Tuyền Hầu nhân mã câu kinh, tích dịch sổ lí , , , , , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Bấy giờ Xích Tuyền Hầu làm kị tướng (quân Hán) đuổi theo Hạng Vương, Hạng Vương trợn mắt quát, Xích Tuyền Hầu người ngựa đều hoảng kinh, thụt lùi đến mấy dặm.
♦ Khai khẩn. ◇Lã Thị Xuân Thu : Địa vị tích dịch (Sĩ dong luận , Thượng nông ) Đất chưa khai khẩn.