萬無一失 vạn vô nhất thất
♦ Tuyệt đối không sai lầm. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Mỗ bảo nhất nhân dữ mỗ đồng khứ thủ quan, vạn vô nhất thất , (Đệ lục thập nhị hồi) Tôi xin tiến cử một người với tôi cùng đi giữ cửa ải, thì chắc chắn an toàn.
♦ ☆Tương tự: thập nã cửu ổn , an nhược thái san , ổn thao thắng khoán .
♦ ★Tương phản: bách mật nhất sơ .