門當戶對 môn đương hộ đối
♦ Cổng và cửa nhà tương xứng. Ý nói nhà cửa, gia thế, địa vị hai gia đình cưới gả phải tương đương. ★Tương phản: tỉnh thiển hà thâm .