神州赤縣 thần châu xích huyện
♦ Thời Chiến quốc, Trâu Diễn người nước Tề gọi đất Hoa Hạ thần châu xích huyện . Sau thành tên gọi khác của Trung Quốc .