充棟汗牛 sung đống hãn ngưu
♦ Sách vở rất nhiều. § Sung đống chỉ sách vở nhiều, đầy cả rường cột trong nhà, hãn ngưu chỉ trâu ngựa chở nhiều sách, đổ mồ hôi hột. Cũng viết là hãn ngưu sung đống .