汗牛充棟 hãn ngưu sung đống
♦ § Xem sung đống hãn ngưu . ☆Tương tự: phượng mao lân giác .