腥羶 tinh thiên
♦ Mùi tanh tưởi của thịt cừu, thịt bò.
♦ Món ăn cá thịt, món cay, món mặn. ◇Lương Thư : Tự cư mẫu ưu, tiện trường đoạn tinh thiên, trì trai sơ thực , 便, (Lưu Yểu truyện ) Tự cư tang mẹ, bỏ lâu không ăn cá thịt món cay mặn, trì trai ăn rau trái.
♦ Mượn chỉ dân tộc du mục ở phương bắc Trung Quốc. ◇Diêu Mậu Lương : Suất bách vạn chi sư, quyết thiên lí chi thắng, tảo đãng tinh thiên, điễn diệt vô di , , , (Tinh trung kí ) Thống lĩnh trăm vạn quân, quyết thắng nơi nghìn dặm, tảo trừ quân hôi tanh, diệt sạch không bỏ sót.