爾虞我詐 nhĩ ngu ngã trá
♦ Ngươi lừa đảo ta bịp bợm (tráo trở lẫn nhau để thủ lợi).
♦ ☆Tương tự: câu tâm đấu giác .
♦ ★Tương phản: phi can lịch đảm , thôi tâm trí phúc , thôi thành tương kiến , can đảm tương chiếu , tương an vô sự .