七顛八倒 thất điên bát đảo
♦ Lộn xộn, ngả nghiêng, bừa bãi. ◇Hồng Lâu Mộng : Gia hạ nhân đẳng kiến Phượng Thư bất tại, dã hữu thâu nhàn hiết lực đích, loạn loạn sảo sảo dĩ nháo đích thất điên bát đảo, bất thành sự thể liễu , , , (Đệ bách thập nhất hồi) Bọn người nhà thấy Phượng Thư không ở đấy, cũng có người thừa cơ nghỉ trộm, làm bừa bãi, lung tung, không ra sự thể gì cả. ☆Tương tự: đông đảo tây oai 西, loạn thất bát tao .
♦ Đầu váng, thần hồn điên đảo.