認真 nhận chân
♦ ☆Tương tự: mại lực , phụ trách , khắc ý , hữu kính , dụng tâm .
♦ ★Tương phản: mã hổ , phu diễn , lao thảo , thảo suất , tùy tiện 便.
♦ Cẩn thận, không cẩu thả, không tùy tiện. ◇Băng Tâm : Tha môn hoàn tại nhận chân địa phụ đạo tha môn hài tử môn đích học tập (Kí tiểu độc giả , Thập).
♦ Tin là thật, tưởng thật. ◇Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng : Phu nhân giá cá hựu hà tất nhận chân? Hồ lí hồ đồ ứng thù tha nhất thứ tựu hoàn liễu ? (Đệ cửu nhất hồi).
♦ Thật là, xác thật. ◇Hồng Lâu Mộng : Tam nhật lưỡng đầu nhi đả liễu can đích đả thân đích, hoàn thị mãi lộng nhĩ nữ nhi đa, hoàn thị nhận chân bất tri vương pháp? , , ? (Đệ ngũ thập cửu hồi) Ba ngày nay bà đánh hết con nuôi đến con đẻ, có phải bà định khoe nhiều con đấy không? Hóa ra thật là bà không biết gì đến phép tắc hay sao?