半吐半露 bán thổ bán lộ
♦ Nửa kín nửa hở. ☆Tương tự: bán thổ bán thôn , bán thôn bán thổ . ◇Hồng Lâu Mộng : Nhân Giả mẫu thượng vị minh thuyết, tự kỉ dã bất hảo nghĩ định, toại bán thổ bán lộ cáo tố Giả mẫu , , (Đệ ngũ thập hồi) Vì Giả mẫu chưa nói rõ, nên tự mình cũng không tiện nói ra, cứ nửa kín nửa hở nói với Giả mẫu.