冒冒失失 mạo mạo thất thất
♦ Cẩu thả, bừa bãi, lỗ mãng. ◇Hồng Lâu Mộng : Nhược mạo mạo thất thất nhất nhượng, đảo nháo khởi nhân lai , (Đệ ngũ thập nhất hồi) Nếu kêu bừa lên, lại làm ầm ĩ cả nhà.