不是頭 bất thị đầu
♦ Tình thế không dễ dàng, tình hình căng thẳng. ◇Thủy hử truyện : Na hán tử kiến bất thị đầu, thiêu liễu đam dũng tiện tẩu , 便 (Đệ tứ hồi) Người đó thấy tình hình đã găng, liền quẩy thùng gánh đi.