清水 thanh thủy
♦ Nước trong. ★Tương phản: hồn thủy , trọc thủy , ô thủy .
♦ Nước dãi, nước miếng. ◇Thủy hử truyện : Giá kỉ nhật ngao đắc thanh thủy lưu (Đệ tứ hồi) Mấy hôm nay thèm (rượu) chảy nước dãi.
♦ Vật phẩm thuần chất. ◇Thủy hử truyện : Tiện khứ thị thượng trừu quyên phố lí, mãi liễu lăng trừu quyên đoạn, tịnh thập lượng thanh thủy hảo miên 便, , 綿 (Đệ nhị thập tứ hồi) Liền ra chợ đến hàng the lụa, mua được các thứ lụa là vải vóc, cùng mười lạng bông tốt nguyên chất.