待詔 đãi chiếu
♦ Dưới triều nhà Đường, có những học sĩ, nhà bói toán, thầy thuốc, chuyên gia được ở Hàn Lâm Viện, để đợi dịp có chiếu vua ứng đối. Có họa đãi chiếu , y đãi chiếu , kì đãi chiếu , v.v.
♦ Tên chức quan.
♦ Thời Tống, Nguyên tôn xưng các thợ là đãi chiếu , ý nói thợ giỏi chờ chiếu vua gọi vào làm trong cung. ◇Thủy hử truyện : Trí Thâm tiện đạo: Ngột na đãi chiếu, hữu hảo cương thiết ma? 便: , (Đệ tứ hồi) Lỗ Trí Thâm bèn hỏi: Này ông thợ giỏi ơi, chẳng hay có thép tốt không?