廩生 lẫm sanh
♦ Từ thời nhà Minh, nhà Thanh, chỉ người được vua cấp lương cho ăn học. § Cũng gọi là lẫm thiện sanh viên .