嵩呼 tung hô
♦ Lời chúc tụng thiên tử ngày xưa. § Cũng gọi là hô tung , tam hô , sơn hô .