山呼 sơn hô
♦ Hán Vũ Đế lên núi Tung , quần thần ba lần hô vạn tuế, gọi là sơn hô . Sau dùng làm lời thần dân chúc tụng thiên tử. § Cũng gọi là hô tung , tam hô , tung hô .