後槽 hậu tào
♦ Chuồng ngựa. ◇Thủy hử truyện : Vương Tiến tự khứ bị liễu mã, khiên xuất hậu tào , (Đệ nhị hồi) Vương Tiến tự mình giắt ngựa ra khỏi chuồng.
♦ Phu chăn ngựa. ◇Thủy hử truyện : Vũ Tùng tựu tại mã viện biên phục trước. Thính đắc na hậu tào khước tại nha lí . (Đệ tam thập nhất hồi) Võ Tòng nấp ở bên tàu ngựa, thấy người coi ngựa vẫn còn ở chỗ làm việc.