打伙 đả hỏa
♦ Người đi đường nghỉ dọc đường nấu ăn hoặc ăn cơm. § Cũng viết là đả hỏa , đả khỏa .
♦ Họp bạn, kết bạn. § Cũng viết là đả khỏa .