目空一切 mục không nhất thế
♦ Tự cao tự đại, không coi ai ra gì.
♦ ☆Tương tự: bất khả nhất thế , bàng nhược vô nhân , mục không tứ hải , mục trung vô nhân , mục vô dư tử , tự cao tự đại , dạ lang tự đại , duy ngã độc tôn .
♦ ★Tương phản: tự tàm hình uế .