打折 đả chiết
♦ Hạ giá, xuống giá (tiếng Anh: allow a discount). ◎Như: mỗi nhất niên đáo hoán quý thì kì, bách hóa công ti đô hội đại đả chiết , .