宜男 nghi nam
♦ Lời ngày xưa chúc tụng phụ nữ sinh được nhiều con.
♦ Nhiều con. ◎Như: nghi nam tướng tướng người có nhiều con.
♦ Tên cỏ nghi nam. ◇Chu Xử : Nghi nam, thảo dã, cao lục xích, hoa như liên. Hoài nhâm nhân đái bội, tất sanh nam , , , . , (Phong thổ kí ) Nghi nam, là một thứ cỏ, cao sáu thước (cổ), hoa như hoa sen. Người có thai đeo trên mình, ắt sinh con trai.