不合 bất hợp
♦ Trái, không phù hợp. ◎Như: bất hợp nguyên lí .
♦ Không đúng.
♦ Bất hòa.
♦ Không ngừng, không thôi.
♦ Không thể. ◇Vũ vương phạt Trụ bình thoại : Đại vương hưu binh bãi chiến, bất hợp phạt Trụ , (Quyển hạ) Đại vương thôi binh ngưng chiến, không thể đánh Trụ được.