不成文法 bất thành văn pháp
♦ Pháp luật được nhìn nhận theo tục lệ tập quán nhưng không viết ra văn bản.