不可抗力 bất khả kháng lực
♦ Sức mạnh tự nhiên hoặc do người gây ra, khiến cho người ta không thể cưỡng chống lại được. ◎Như: thiên tai, địa biến, chiến tranh, v.v.