呂鉅 lữ cự
♦ Kiêu căng, tự cao, vênh váo. ◇Trang Tử : Như nhi phu giả, nhất mệnh nhi lữ cự, tái mệnh nhi ư xa thượng vũ , , (Liệt ngự khấu ) Như hạng người tầm thường kia, được phong mệnh lần thứ nhất thì vênh váo tự đắc, được phong mệnh lần thứ hai liền múa ở trên xe.