潑天大膽 bát thiên đại đảm
♦ Mật lớn tung trời, hình dung đảm lượng to lớn. ☆Tương tự: đảm đại bao thiên . ★Tương phản: đảm tiểu như thử .