肝腸寸斷 can tràng thốn đoạn
♦ Ruột gan đứt khúc, tỉ dụ đau thương cực độ. ★Tương phản: tâm hoa nộ phóng .
♦ Hình dung đói tới cực điểm.