信口 tín khẩu
♦ Tùy miệng, thuận mồm, nói ra mà không suy nghĩ.