半信半疑 bán tín bán nghi
♦ Nửa tin nửa ngờ. § Cũng nói: tương tín tương nghi , nghi tín tham bán .