佛口蛇心 phật khẩu xà tâm
♦ Miệng người nói nhân đức (như Phật) mà trong lòng ác độc (như rắn). ☆Tương tự: khẩu mật phúc kiếm .