送佛送到西天 tống phật tống đáo tây thiên
♦ Giúp đỡ người khác thì phải làm cho chu toàn tới nơi tới chốn.