震古鑠今 chấn cổ thước kim
♦ ★Tương phản: vô thanh vô tức .
♦ Vang động thời xưa, chói lọi đời nay. Hình dung sự nghiệp hoặc công tích cao lớn. ◎Như: Hoàng Hoa Cương tuẫn nạn đích liệt sĩ, kì ái quốc hành vi chấn cổ thước kim, vi thanh niên đích điển phạm , , .