無精打采 vô tinh đả thái
♦ Uể oải, rã rời, mất tinh thần. ◇Văn minh tiểu sử : Hoàng Thế Xương chỉ đắc vô tinh đả thải đích hồi khứ, cô cô thê thê đích thụy liễu , (Đệ ngũ thập bát hồi).
♦ ☆Tương tự: thùy đầu táng khí .
♦ ★Tương phản: tinh thần đẩu tẩu , tinh thần hoán phát , tinh thần dịch dịch , hứng cao thái liệt , hứng trí bột bột .