複雜 phức tạp
♦ Rắc rối, không đơn giản. ◎Như: giá cá cơ khí cấu tạo ngận phức tạp .